Pomozte a posílejte emaily na EU. Zvířata jsou stále v Elbeiku

Plavidlo Elbeik, původně s 1776 zvířaty, dobytek, stále brázdí Středozemní moře. Nevíme, kam přesně pluje (Španělsko? Afrika?), kolik zvířat je nyní na palubě a kolik jich uhynulo. Mělo zakotvit v Řecku, ale je opět v pohybu u Sicílie.

 

Máme vážné obavy, že libanonští majitelé zvířat plavbu prodlužují a snaží se najít porážku zvířat v Africe. To by znamenalo, že přeživší zvířata budou v této zemi týrána a brutálně zabita.

Pomůžete? Je nezbytné, aby EU udělala všechny kroky na pomoc zvířatům, aby nařídila zakotvení lodi v EU pro vyložení zvířat a zákaz jejich další přepravy. Dále je nutné, aby EU zastavila odesílání hospodářských zvířat z EU do třetích zemí, do zemí mimo EU.

1) Připravili jsme žádosti na odeslání emailem odpovědným EU představitelům:

  • zejména na komisařku, Stellu Kyriakides,  Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (Health and Food Safety), které má oblast welfare/ochrany zvířat na starosti;
  • a na komisaře, Janusz Wojciechowski, Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (Agriculture and Rural Development), také řešít oblast welfare/ochrany zvířat

2) A žádost na ministra zemědělství Španělska

———————————————————————————————————————————————————-

ad 1) Email a anglický text na komisařku: cab-kyriakides-contact@ec.europa.eu

Předmět: Animals in vessel Elbeik, pls stop this cruelty

Dear Commissioner, Mrs. Stella Kyriakides,

the vessel Elbeik, full of animals – cattle (originally 1776 cattle), is constantly wading the Mediterranean Sea. Now, near Italy and Spain, being 3 months at sea. Animals from EU countries have been trapped on board since mid-December 2020. They are suffering and dying there.  

I am asking you to help animals on the vessel, to order the vessel and the owners of the animals to anchore in the EU port, to unload the animals and to ban their further transport to third country. This treatment to animals, their long distance transportation for months violate the EU legislation on animal protection during transport (Council Regulation No 1/2005), legislation on the slaughter of animals and veterinary legislation. And in contrary to the provision of EU Treaty, that animals are sentient beings. Animals from the vessel need to be reloaded in EU country as soon as possible. Here they can be eventually slaughtered with prior stunning before bleeding.  Unfortunately, in third countries in Africa and Middle East only a brutal treatment and brutal way of killing awaits for animals (which also violates EU legislation).

I also ask you to make all possible steps to prohibit and stop any further dispatches of animals from EU to third countries, to countries outside the EU. There is long-term extensive evidence of severe animal suffering and breaches of EU legislation on animal exports to third countries. Therefore, these exports must be banned and replaced by exports in meat, carcasses and genetic material.

I welcome your response to my requests.

Thank you 

Best regards 

Vaše jméno, příjmení

Czech Republic

 

Email a stejný anglický text (viz výše) na komisaře: cab-wojciechowski-contact@ec.europa.eu

Předmět: Animals in vessel Elbeik, pls stop this cruelty

Dear Commissioner, Mr. Wojciechowski,

———————————————————————————————————————————————————-

český překlad:

Vážená komisařko, vážený komisaři,

loď Elbeik plná zvířat – skotu (původně 1776 skotu) neustále brázdí Středozemní moře, nyní poblíž Itálie a Španělska,  je na moři 3 měsíce. Zvířata ze zemí EU jsou uvězněna na palubě od poloviny prosince 2020. Trpí a umírají.

Žádám Vás o pomoc zvířatům na této lodi, o nařízení plavidlu a majitelům zvířat, aby loď zakotvila v přístavu EU tak, aby zvířata byla vyložena a byla zakázána jejich další přeprava do třetích zemí. Toto zacházení se zvířaty, jejich přeprava dlouhé měsíce je v rozporu s právními předpisy EU o ochraně zvířat během přepravy (nařízení Rady č. 1/2005), právními předpisy o porážení zvířat a veterinárními předpisy.  Je v rozporu s ustanovení m Smlouvy o zřízení EU, která uvádí, že zvířata jsou cítící bytosti. Zvířata z lodi musí být v zemi EU co nejdříve vyložena. Zde mohou být nakonec poražena za předchozího omráčení před vykrvením. Bohužel, ve třetích zemích v Africe a na Středním východě však na zvířata čeká brutální zacházení a brutální způsob zabíjení (což rovněž porušuje právní předpisy EU).

Rovněž Vás žádám o podniknutí všech možných kroků k zastavení dalšího odesílání hospodářských zvířat z EU do třetích zemí, do zemí mimo EU. Existují dlouhodobé rozsáhlé důkazy o vážném utrpení zvířat a porušování právních předpisů EU o vývozu zvířat do třetích zemí. Proto musí být tento vývoz zakázán a nahrazen vývozem masa, jatečně upravených těl a genetického materiálu.

Uvítám Vaši odpověď na moje žádosti. Děkuji Vám S pozdravem   Vaše jméno, příjmení

———————————————————————————————————————————————————-

 ad 2) Emaily a žádost na španělského ministra zemědělství:

seguro.agrario@mapama.es

sdirministro@mapa.es

Předmět: Animals in vessel Elbeik, pls stop this cruelty

Dear minister, Mr. Luis Planas Puchades,

the vessel Elbeik, full of animals – cattle (originally 1776 cattle), is constantly wading the Mediterranean Sea. Now, near Italy and Spain, being 3 months at sea. Animals from EU countries have been trapped on board since mid-December 2020. They are suffering and dying there. 

I am asking you to help animals on the vessel, to order the vessel and the owners of the animals to anchore in the spanish port, to unload the animals and to ban their further transport to third country. This treatment to animals, their long distance transportation for months violate the EU legislation on animal protection during transport (Council Regulation No 1/2005), legislation on the slaughter of animals and veterinary legislation. And in contrary to the provision of EU Treaty, that animals are sentient beings. Animals from the vessel need to be reloaded in EU country as soon as possible. Here they can be eventually slaughtered with prior stunning before bleeding.  Unfortunately, in third countries in Africa and Middle East only a brutal treatment and brutal way of killing awaits for animals (which also violates EU legislation).

I also ask you to make all possible steps to prohibit and stop any further dispatches of animals from Spain to third countries, to countries outside the EU. There is long-term extensive evidence of severe animal suffering and breaches of EU legislation on animal exports to third countries. Therefore, these exports must be banned and replaced by exports in meat, carcasses and genetic material.I welcome your response to my requests.

Thank you

Best regards

Vaše jméno, příjmení

Czech Republic

 

(Text je stejný jako na EU komisaře, pouze zkratka EU je 2x nahrazena slovy Spain a spanish.)

Děkujeme Vám ♥

Napište nám, pokud jste žádosti na EU a Španělsko zaslali, zpětnou vazbu uvítáme:

s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz