Bílá kniha Eurogroup for Animals k ochraně zvířat během přepravy

Eurogroup for Animals představila na konci ledna 2021 svoji Bílou knihu o připravované revizi nařízení o ochraně zvířat během přepravy.  Bílá kniha nastiňuje, jak by mělo nové nařízení dodržovat základní zásady snižování, zdokonalování a nahrazování  (reducing, refining and replacing) přepravy zvířat, kdykoli je to použitelné.

Bílá kniha byla vydána i jako reakce na stanovený cíl Evropské komise revidovat nařízení o ochraně zvířat během přepravy:  „sladit jej s nejnovějšími vědeckými důkazy, rozšířit jeho oblast působnosti, usnadnit prosazování a v konečném důsledku zajistit skutečně welfare zvířat (dobré životní podmínky)“.

Od svého založení se Eurogroup for Animals a její členové  zasazují o zajištění účinné ochrany všech přepravovaných zvířat. V roce 2007 vstoupilo v platnost nařízení Rady 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy – s cílem zabránit jakémukoli zranění nebo nepřiměřenému utrpení zvířat během přepravy. V průběhu let však bylo prokázáno, že jeho provádění a prosazování je velmi laxní. Vědecké zdroje k tomu uvádějí, že ustanovení nařízení jsou často nevhodná k zajištění účinné ochrany přepravovaných zvířat.

Každý den se v rámci EU i mimo ni přepravuje za účelem komerčních aktivit obrovské množství druhů zvířat, avšak současné nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy  nezaručuje účinnou ochranu  zvířat. Nařízení o přepravě by se mělo v zásadě vztahovat na komerční přepravu živých obratlovců. Většina jejích ustanovení se však týká pouze dobrých životních podmínek určitých suchozemských druhů hospodářských zvířat: požadavky na přepravu ryb, společenských zvířat a koňovitých jsou méně rozvinuté; a opatření k zajištění dobrých životních podmínek velké skupiny druhů přepravovaných pro vědecké účely zcela chybí. Podle definice navíc bezobratlí přepravovaní za účelem výroby potravin zůstávají mimo oblast působnosti nařízení. To se musí změnit.

Dále bylo prokázáno, že mezery v současné legislativě mají významný negativní dopad na zvířata: rozsáhlé utrpení spojené s celou fází cesty/přepravy, včetně nakládání a vykládání, čekání na hranicích, v přístavech, překládání do lodí, nedodržování limitů pro odpočinek a pro délku cesty, které zvířata nemohou ve zdraví přežít a další. Navíc úroveň kontroly jednotlivých členských států je velmi rozdílná. To je třeba řešit zavedením komplexních požadavků specifických pro jednotlivé druhy a kategorie a také účinnějším systémem prosazování.  Za tímto účelem poskytuje Bílá kniha Evropské komisi a zákonodárcům  EU klíčová ustanovení založená na vědeckých poznatcích, která mají být zahrnuta do revidovaného legislativního textu s cílem podstatně zlepšit životní podmínky suchozemských zvířat chovaných k hospodářským účelům, ryb a vodních bezobratlých, koňovitých, domácích zvířat a laboratorních zvířat během přepravy.

Pro další usnadnění dodržování předpisů a systematický sběr údajů je navržen systém hlášení založený na transparentní komunikaci o přepravovaných zvířatech (druhy a počty, stav dobrých životních podmínek zvířat, trasa cesty) a veškerých problémech souvisejících s přepravou. Takový systém by zvýšil odpovědnost členských států a plně využil donucovací pravomoc Evropské komise.

Podle tiskové zprávy Eurogroup for Animals

video Live Animals Transport – its time to change the rules

Bílá kniha v pdf

 

Společnost pro zvířata, člen Eurogroup for Animals