Mrtvá zvířata z lodí

Dlouhotrvající přeprava – dálkové transporty zvířat jsou zosobněním utrpení a strádání zvířat, pokrytectví a krutosti všech odpovědných stran. Zvířata v transportech trpí, hynou, umírají…  Bezohledný agro byznys se „ztrátami“ počítá.

Stovky zvířat uhynulých v plavidlech jsou ročně vyhazovány, ilegálně, do Středozemního a Černého moře. Na snímku je mladý mrtvý býk vyplavený na pláži ostrova Kos, Řecko, v červenci letošního roku. Mohl být i z České republiky…

Pomozte nám ukončit tento krutý bezohledný byznys!

Připojte své jméno pod PETICI, sdílejte ji, posílejte odkaz dál.

Podpořte naši činnost.

Zapojte se.

————————————————————————————-

O umírání zvířat v lodích a o způsobu likvidace jejich těl uvádíme více z rozsáhlé zprávy Animal welfare on sea vessels and criteria for approval of livestock authorisation (Dobré životní podmínky zvířat na námořních plavidlech a kritéria pro schválování povolení k přepravě hospodářských zvířat po moři).

Údaje z její případové studie č. 17:

„V roce 2019 se nevládní organizace dozvěděla, že během devíti cest z přístavů EU do Izraele uhynulo na palubě 36 zvířat. Po vyložení živých zvířat v izraelských přístavech, zamířila tato plavidla pro přepravu zvířat přímo do přístavu EU, který nemá žádné zařízení pro příjem mrtvých těl zvířat. Zde byla naložena nová zásilka zvířat. Izrael nepřijímá mrtvá těla zvířat; zároveň – každé plavidlo před vstupem do jakéhokoli přístavu EU musí být vyčištěno a dezinfikováno. Lze tedy předpokládat, že mrtvá těla zvířat byla zlikvidována ve Středozemním moři.

Údaje shromážděné jinou nevládní organizací naznačují stejnou praxi při plavbě z Chorvatska do Egypta v roce 2016, během níž uhynulo devět kusů dobytka a jejich mrtvá těla byla rozřezána a vhozena do Středozemního moře.

Od roku 2014 média zveřejnila zprávy o více než 50 zvířecích kadáverech (skotu a ovcí) vyplavených na pobřeží zemí EU (Švédsko, Dánsko, Spojené království (včetně Gibraltaru), Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Portugalsko a Řecko) a v Turecku, aniž by byly před vhozením do moře rozsekány nebo ošetřeny.

V roce 2019 další nevládní organizace oznámila 43 mrtvých těl skotu a ovcí vyplavených na izraelské pobřeží. Většina ušních značek byla odstraněna a pouze u některých zvířat bylo možné identifikovat původ ze Španělska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Spojeného království a Francie a u některých z Jižní Ameriky. Jedno z mrtvých těl bylo později identifikováno portugalskými orgány jako pocházející z plavidla Mira. Po oznámení nevládní organizace byl případ vyšetřován a bylo odebráno osvědčení o schválení plavidla.

V jiném případě se francouzským úřadům nepodařilo identifikovat zvířata nalezená na řeckém pobřeží v roce 2021, přestože jim byla poskytnuta čísla ušních známek.

 

mrtvý dobytek je vykládán z lodi Elbeik, cca 20. 3. 2021, foto Four Paws

V roce 2021 dvě plavidla, naložená skotem domácím z EU směr jatka na Blízkém východě, Karim Allah a Elbeik, křižovala Středozemní moře 3 měsíce, protože zvířata na palubě byla odmítnuta několika třetími zeměmi. Podle prohlášení kapitánů bylo 179 zvířat na lodi Elbeik a 20 zvířat na Karim Allah rozřezáno na palubě a zlikvidováno do Středozemního moře. Dále bylo na lodi Elbeik nalezeno 10 mrtvých zvířat při kontrole ve španělském přístavu, kam lodě nakonec byly povolány zpět. Těla zvířat byla pak  v přístavu zlikvidována.“

 

 

Likvidací mrtvých zvířat a odstraňováním výkalů do moře je porušována legislativa. Zpráva k tomu uvádí:

„Pro ochranu oceánů a moří před kontaminací byla v roce 1973 podepsána úmluva MARPOL 73/78 (Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí), která se vztahuje na veškerou lodní dopravu po celém světě. Uvádí také požadavky a kontroly provozního vypouštění odpadních vod a na likvidaci kadáverů.

Příloha IV úmluvy zakazuje vypouštění odpadních vod do moře ve stanovené vzdálenosti od nejbližší pevniny, není-li stanoveno jinak. Příloha V zakazuje vyhazování kadáverů zvířat ve zvláštních oblastech: Středozemní a Černé moře. Lze je vyložit v  některých přístavních zařízeních pro příjem. Podle MARPOL musí plavidla uvést podrobnosti o likvidaci odpadu (včetně mrtvých těl a výkalů) v knize záznamů o odpadu a předložit ji úředníkovi státní přístavní inspekce signatářského státu. Tyto informace by měly být zahrnuty do plánování plavby této úmluvy a podle Nařízení č. 1/2005.

Nařízení EU č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy, v čl. 11 ukládá dopravcům za povinnost mít pohotovostní plány pro případ mimořádných událostí, včetně postupů pro nakládání s odpadními vodami a mrtvými zvířaty (pozn. je ověřeno, že pohotovostní plány většinou nejsou). Nařízení také požaduje, aby dopravní prostředky byly konstruovány tak, aby nedocházelo k úniku nebo vypadávání zvířecích výkalů, steliva nebo krmiva, a aby po každé přepravě zvířat byly lodě okamžitě vyčištěny a dezinfikovány.“

„Likvidace mrtvých zvířat:

Velmi málo přístavů má zařízení pro příjem zvířecích kadáverů, pouze některé přístavy ve Španělsku a v Egyptě. Zdá se, že zpětný dovoz mrtvých zvířat do EU je možný za zvláštních okolností popsaných v nařízeních EU. Pouze ve výjimečných situacích (kdy by jatečně upravená těla na palubě představovala riziko pro zdraví lidí a zvířat kvůli vysoké teplotě a vlhkosti) je povoleno tato těla, rozřezaná na kusy, vyhodit do moře ve vzdálenosti nejméně 12 n. m. od nejbližší pevniny. Postup musí být zapsán do záznamu likvidace odpadů. Výjimka se nevztahuje na kadávery způsobené úmrtností přesahující úhyn vzniklý během běžného provozu lodi. Z hlediska welfare zvířat by tato výjimka neměla být téměř nikdy uplatňována, protože přeprava zvířat by neměla být schválována: jsou-li teplota a vlhkost tak vysoké, že mrtvá těla mohou představovat zdravotní hrozbu a pokud není zajištěno welfare zvířat.

Navzdory nedostatku oficiálních údajů se jeví, že nezákonná likvidace mrtvých těl zvířat (kadávery vyhazované z lodí ve zvláštních oblastech, bez ošetření a potenciálně zneužívající výše popsanou výjimku) je běžnou praxí kvůli problémům s přijímacími zařízeními v přístavech, dodatečným nákladům na likvidaci mrtvých těl a požadavky legislativy EU. O tomto postupu informovala média i nevládní organizace (viz výše – případová studie 17. Více než 50 případů hlášených médii a nevládními organizacemi od roku 2014)

Porušování úmluvy MARPOL bylo hlášeno jako formální stížnost Komisi EU v roce 2017 (pozn. organizací Animal Welfare Foundation). V roce 2020 byla o těchto závažných porušeních ochrany životního prostředí informována také agentura EMSA (Evropská agentura pro námořní bezpečnost). Komise EU ani EMSA zatím nevydaly žádné rozhodnutí.

 

——————————————————————————————————–

Otřesné podmínky při námořní přepravě zvířat dokumentuje i odborná zpráva veterinární lékařky, s mnoha důkazními fotografiemi:

Global Live Animal Export Trade

NON-COMPLIANCE WITH
OIE TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE

autor: Dr. Lyn Simpson, BSc., BVMS, MVSc (Epidemiology/Surveillance), 2016